Nieuws

Het laatste nieuws van de Stoomtrein Katwijk Leiden

22

feb 2019

Inrichtingsontwerp Oostoever Valkenburgse Meer in Katwijkse Raad

Van / in Nieuws /

Op donderdag 14 februari 2019 heeft de Gemeenteraad van Katwijk gesproken over het Inrichtingsontwerp Oostoever Valkenburgse Meer (zie foto). Het was een informatieve sessie. In maart neemt de Raad een besluit over het plan. Het lijkt er op dat daar alle steun voor is. Als het plan wordt aanvaard, kunnen wij ook het tweede deel van ons buitenmuseum aanleggen. De details hiervan moeten natuurlijk nog wel met de gemeente besproken worden.
Naar aanleiding van de inspraakreactie van onze voorzitter Pieter van der Ham heeft de Raad bij wethouder Jacco Knape aangedrongen op informatie over het contract waarin staat dat wij onze spoorlijn rond het meer mogen aanleggen. Ook heeft de raad gevraagd om bij de gemeente Leiden aan te dringen op de verplaatsing van de bushalte naar de ingang van het recreatieterrein.

Hieronder de integrale inspraaktekst van Pieter van der Ham

Dames en heren

Mede namens de Brasseriegroep en de surfschool Pro-Intro kan ik u aangeven dat wij het nu voorliggende plan steunen. Wij stellen het op prijs dat wij hebben mogen meewerken aan de totstandkoming van het plan. Wij dringen aan op spoedige uitvoering, het liefst nog voor de zomer omdat dit voor ons alle drie de drukste periode is.
Wij willen alle drie graag voordat het plan wordt aanbesteed en uitgevoerd, nog met de gemeente enkele details doornemen. Er zijn nog wat vragen, maar wij hebben alle vertrouwen er in dat wij dat snel kunnen oplossen.

Wij hebben aangedrongen op uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen omdat het huidige aantal onvoldoende is. Wij hebben de afgelopen jaren gezien dat op warme dagen het parkeerterrein vol staat en bezoekers aan ons museum, de surfschool of het restaurant niet meer terecht kunnen. Wij dringen er op aan dat in dit plan wordt gezorgd voor meer parkeerplaatsen dan er nu zijn, al dan niet op grond aan de Ommedijkseweg van de gemeente Leiden en het Rijk. De parkeerplaatsen aan de Ommedijkseweg kunnen een groen karakter krijgen.

Het nu voorliggende plan betreft alleen de Oostoever van het Valkenburgse Meer. Dertig jaar geleden is het ontwerp gemaakt voor het gehele recreatiegebied dat rondom het meer loopt. Bij het opstellen van dit plan hebben wij er op aangedrongen ook de andere oevers mee te nemen in het plan. Dat is helaas niet gebeurd. De Brasseriegroep en de Stoomtrein Katwijk Leiden hebben vorig voorjaar een gezamenlijk plan bij de raad en het college ingediend met als titel ‘Het Valkenburgse Meer als Stadsstrand van de regio’. Wij vragen de wethouder en de raad om met dat plan iets te gaan doen. Wij pleiten voor een kwalitatieve verbetering van het gehele recreatiegebied. Dat wil zeggen alle vier de oevers.

Wij hebben begrepen dat de windmolens nu alleen indicatief zijn opgenomen en geen onderdeel zijn van de besluitvorming. Zodra er meer bekend is over de windmolens en hun effecten, willen wij daar graag overleg over.

Tot zover de gemeenschappelijke reactie.

Specifiek voor ons museum wil ik nog ingaan op de volgende punten:

Op 25 september 2017 hebben wij een officieel verzoek ingediend bij de gemeente voor uitbreiding van het buitenmuseum. Dit is nu opgenomen in het plan. Graag ontvangen wij nu snel na aanvaarding van dit plan de toestemming om met die uitbreiding in goed overleg aan de slag te gaan.

Op 24 augustus 2018 hebben wij een aanvraag ingediend bij de gemeente voor een bijdrage uit de subsidie van de Leidse Ommelanden. Omdat de financiële stukken niet openbaar zijn, kunnen wij nu niet zien of onze aanvraag is gehonoreerd. Graag daarover ook uitsluitsel.

Ten slotte wil ik bij uw Raad terugkomen op de ‘Integrale ruimtelijke verkenning gebied tussen Katwijk en Wassenaar’ die in februari 2018 is verschenen en die deze Gemeenteraad voor kennisgeving heeft aangenomen. Daarin werden twee oevers van het Valkenburgse Meer opgeofferd aan een bedrijventerrein en woningbouw. Van de geplande spoorlijn rond het gehele meer was de helft geschrapt. Wij hebben de Raad er toen al op gewezen dat dit niet kon omdat er contractuele afspraken liggen over onze spoorlijn die rond het gehele meer moet komen te lopen. Dit ligt vast in het erfpachtcontract uit 1993 waarin onze stichting een recht van medegebruik is verleend voor een spoorlijn rond het gehele meer tot en met 31 december 2067 en ook daarna. Die verplichtingen uit die notariële akte zijn bij overdracht van een deel van het recreatiegebied al naar de gemeente overgegaan en gaan in de toekomst ook over op de gemeente bij overdracht van andere delen van het recreatiegebied. De provincie blijkt niet de bij de notariële akte behorende en gewaarmerkte tekening te hebben overgedragen aan de gemeente. Uit die tekening blijkt dat het recht voor die spoorlijn rond het gehele meer loopt. De provincie heeft afgelopen december deze fout toegegeven en zal de gemeente daarover en over de consequenties daarvan informeren. Dit betekent dat de plannen voor de oevers van het Valkenburgse Meer zoals opgenomen in de Integrale Ruimtelijke Verkenning niet mogelijk zijn. Het lijkt mij juist dat u als raad hiervan op de hoogte bent.

Wij zijn met de zandwinner en de provincie in gesprek om dit najaar te beginnen met de aanleg van het ontbrekende deel in de spoorlijn. Een deel van zo’n 150 meter ligt op grond die nu eigendom is van de gemeente. Voor zo ver dat nodig is rekenen wij daarbij ook op de medewerking van de gemeente en wij hopen dat u als Raad daarvoor uw steun uitspreekt.

Het inrichtingsplan Oostoever Valkenburgse Meer is down te loaden van de website van de gemeente Katwijk.

Selecteer hier de social media waarop je dit bericht wilt delen.

Bedankt voor je reactie.

Ander nieuws